close

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Biała Piska.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim

RADNI UDZIELILI ABSOLUTORIUM ZA 2016 R.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej, która odbyła się 29 czerwca 2017 r., Radni udzielili Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Biała Piska za 2016 rok. Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Białej Piskiej pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu gminy za rok ubiegły. Pozytywną opinię wydała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie. Cieszy, że absolutorium zostało udzielone jednomyślne, tj. 100 % radnych uczestniczących w sesji zagłosowało za udzieleniem Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium. Budżet za 2016 r. został zrealizowany. Wykonanych zostało wiele ważnych zadań, o których informowałem Państwa na bieżąco, a środki zewnętrzne pozyskiwane dla gminy są widoczne w postaci inwestycji gminnych.

Wszystkim radnym, pracownikom Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysom i mieszkańcom serdecznie dziękuję za wspólną realizację budżetu Gminy w 2016 r. Dziękuję radnym za udzielone absolutorium. Zachęcam do dalszej współpracy przy realizacji budżetu w 2017 r. oraz przy tworzeniu budżetu Gminy na 2018 r., po to, aby nasi mieszkańcy odnosili jak największe korzyści z naszej pracy.

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Biała Piska otrzymali stypendia szkolne za dobre wyniki w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017. Taka uroczystość odbyła się już po raz piętnasty. Staramy się, aby dzień wręczenia nagród uczniom za dobre wyniki w nauce był dniem szczególnym dla dzieci i młodzieży szkolnej, ich rodziców, opiekunów oraz dyrektorów szkół. W naszych placówkach oświatowych mamy dobrą kadrę pedagogiczną. Nasi uczniowie startują w różnych konkursach przedmiotowych, podejmują rywalizację sportową w wielu dyscyplinach, osiągając liczne sukcesy i to cieszy.

Wręczenie stypendiów odbyło się w dniu 20 czerwca 2017 r. w Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej. Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny młodzieży ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej, która zaprezentowała program poświęcony patronowi ich szkoły, przygotowany z okazji ustanowienia roku 2017 – rokiem Tadeusza Kościuszki. Nagrody pieniężne za wyniki w nauce w drugim semestrze roku szkolnego 2016/2017 otrzymało 110 uczniów, tj. o 15 więcej niż w pierwszym semestrze. Wyróżnionym, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratuluję.

STUDENCI UNIWERSYTETU III WIEKU W BIAŁEJ PISKIEJ
ZAKOŃCZYLI ROK AKADEMICKI 2016/2017

Trzydziestu trzech słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Białej Piskiej zakończyło rok akademicki 2016/2017 i otrzymało okolicznościowe dyplomy. Uniwersytet III Wieku w Białej Piskiej skupia słuchaczy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Nasi studenci czują się młodzi duchem i umysłem. Podsumowanie kolejnego roku działalności Uniwersytetu tradycyjnie odbyło się w Ełku. Wielkie podziękowanie za zaangażowanie składam wszystkim słuchaczom, opiekunom grupy P. Andrzejowi Rosińskiemu i P. Dorocie Węcek, Pani Dziekan i pracownikom Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Lista słuchaczy jest nadal otwarta. Zapraszam i do zobaczenia w październiku 2017 r.

,,MIŁOŚĆ W RODZINIE NIGDY NIE ZAGINIE”

W GMINIE BIAŁA PISKA PODSUMOWANO XIX EDYCJĘ
WARMIŃSKO-MAZURSKICH DNI RODZINY

Za nami XIX Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Podczas tegorocznej edycji spotkań rodzinnych, które odbywały się na przełomie maja i czerwca 2017 r. pod hasłem ,,Miłość w rodzinie nigdy nie zaginie”, w gminie Biała Piska odbyło się wiele uroczystości rodzinnych organizowanych przez szkoły i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Każdego roku Gmina Biała Piska aktywnie włącza się w realizację różnych zamierzeń służących integracji rodzin z naszej gminy. Nad prawidłowym przebiegiem wojewódzkich i gminnych konkursów organizowanych w ramach spotkań rodzinnych, czuwali Dyrektorzy szkół, P. Małgorzata Kuliś, P. Jacek Bućko dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Piskiej i podlegli mu pracownicy. Wszystkim organizatorom przedsięwzięć i spotkań organizowanych w ramach XIX edycji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny składam serdeczne podziękowania za chęć podjęcia tematu i kontynuację działań integrujących rodziny i całe środowisko lokalne.

,,SPOTKANIA WAKACYJNE Z KOMTUREM”
WYCIECZKI SZKOLNE W RAMACH PROJEKTU ,,MAZURSKIM SZLAKIEM 9”

Wakacje rozpoczęte. Uczniowie z placówek oświatowych gminy Biała Piska, w ramach projektu ,,Mazurskim Szlakiem 9”, już od 27 czerwca br. wyjeżdżają na nieodpłatne wycieczki szkolne do Woźnic k/Mikołajek. Planuje się, że w 9 spotkaniach z Komturem weźmie udział ok. 350 dzieci. Spotkanie z Komturem jest doskonałą alternatywą lekcji historii, czy języka polskiego. Przeplatane jest zabawami z tamtej epoki, takimi jak strzelanie z łuku i kuszy, czy nakładanie zbroi rycerskiej. Motywem przewodnim tych spotkań jest opowieść o rycerzach, damach, wojach żyjących na ziemiach ,,Mazurią zwanych, ich zwyczajach, dewizach i podbojach. Każda grupa szkolna ma zapewnioną opiekę swoich nauczycieli oraz dwa posiłki: drugie śniadanie i obiad.

TRWA REALIZACJA REMONTÓW I INWESTYCJI

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

Na okres wakacyjny nie można sobie pozwolić przy realizacji remontów i inwestycji. Tym bardziej, że wiele z nich jest dofinansowanych ze środków unijnych.

Zakończone zostały poniższe zadania:

 1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konopki. Projekt dofinansowany
  z funduszy Unii Europejskiej.

 2. Zagospodarowanie terenów gminnych na osiedlu Witosa w Białej Piskiej.

 3. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdry Kościelne.

 4. Remont świetlicy w Świdrach Kościelnych.

Trwają prace:

* przy termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Bemowie Piskim oraz termomodernizacji Zespołu Szkół w Drygałach. W ramach w/w zadań zostaną wykonane remonty tych szkół wraz z dociepleniem dachu, ścian zewnętrznych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz kompleksową modernizacją sieci centralnego ogrzewania. Inwestycje te znacznie poprawią  wygląd budynków szkolnych, ale przede wszystkim znacznie zmniejszą straty ciepła co zapewni oszczędności. Na te zadanie pozyskaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

* przy realizacji zadania: „Modernizacja drogi gminnej w Orłowie poprzez wymianę nawierzchni drogi”. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Rozpoczęto realizację poniższych zadań:

 1. Przebudowa drogi gminnej przy ulicy Lipowej w Bemowie Piskim.

 2. Modernizacja drogi gminnej Szkody – Radysy poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

 3. Remont drogi w miejscowości Kumielsk II etap. Projekt dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

4. Po przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu wybrano Wykonawcę
i w dniu 05 czerwca 2017 roku podpisano umowę z firmą STRABAG na realizację ważnego zadania, zwłaszcza dla mieszkańców Drygał:
„Modernizacja drogi gminnej ul. Zielona w Drygałach” poprzez wymianę nawierzchni drogi. Projekt dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

W trakcie przygotowywania są zapytania ofertowe na „Wykonanie
3 siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Biała Piska”:

 • Biała Piska przy Zespole Boisk Orlik.

 • Biała Piska plac zabaw na osiedlu Witosa.

 • Drygały – Sołeckie Centrum Kultury.

Trwa ocena merytoryczna w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadnia: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej”.

Przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania: „Modernizacja targowiska w Białej Piskiej”.

W trakcie przygotowywania jest wniosek o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla zadania: „Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Białej Piskiej”.

KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE TRAFIĄ DO GMINY POPRZEZ NASZE SPÓŁKI.

* W dniu 12 czerwca 2017 r. na zaproszenie Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina Dyrektor ZWiK Sp. z o.o Pan Franciszek Paweł Romankiewicz uczestniczył w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie zadań z zakresu wodociągów i kanalizacji.

Tym razem pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie 879 114 zł, które pozwolą na realizację ważnej dla mieszkańców Kaliszk i Kolonii Kawałek inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej”. Ścieki z tych miejscowości będą oczyszczane w oczyszczalni w Białej Piskiej, a sieć wodociągowa w Kaliszkach zostanie podłączona do SUW w Białej Piskiej.

Dokumentację techniczną w 2015 roku wykonał Urząd Miejski, który wspólnie
ze ZWiK Sp. z o.o. przygotował wnioski o dofinansowanie wraz załącznikami.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd Marszałkowski w wyniku ogłoszonego naboru dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego wpłynęło 111 wniosków o przyznanie pomocy, na kwotę 118 345 178,99 zł. Pozytywny wynik weryfikacji uzyskało
tylko 36 wniosków na kwotę 46 250 829 zł. w tym 4 wnioski złożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białej Piskiej.

Dzięki dobrze przygotowanym wnioskom aplikacyjnym, które zajęły wysokie miejsca na liście rankingowej, kolejne inwestycje wod. – kan. mają duże szanse na otrzymanie dofinansowania, tj:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
  w miejscowości Rakowo Małe.

 2. Budowa sieci wodociągowej Pogorzel Wielka – Monety.

 3. Budowa sieci wodociągowej Myśliki – Włosty.

* Nasza druga spółka gminna Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przygotowała i złożyła wniosek dotyczący pozyskania funduszy unijnych na modernizację kotłowni węglowej w Bemowie Piskim. Koszty inwestycji to około 11 milionów złotych. To między innymi dzięki modernizacji kotłowni w Białej Piskiej i zlikwidowaniu kilkunastu kotłowni węglowych problem smogu, który teraz trapi wiele aglomeracji miejskich i gmin nas nie dotyczy, a inwestycja w Bemowie Piskim jeszcze poprawi tę sytuację.

Z wyrazami szacunku

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

przeczytaj

BIP Biała Piska: PRZYSTĄPILIŚMY DO REALIZACJI KOLEJNYCH WAŻNYCH INWESTYCJI.

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

w bieżącym roku zaplanowane zostało wykonanie kilku ważnych inwestycji, które są dofinansowane ze środków zewnętrznych. Część z nich jest już realizowana – mamy podpisane umowy na ich dofinasowanie i umowy z wykonawcami – prace trwają. Następne, na które mamy zapewnione dofinasowanie, są przygotowywane do uruchomienia, a wnioski na dofinansowanie kolejnych są w trakcie rozpatrywania.

Jak już informowałem Państwa Nasza Gmina pozyskała kilka milionów z funduszy unijnych na modernizacje 7 dróg gminnych. Pierwszą drogą, która w ramach tego dofinansowania jest już modernizowana to droga w miejscowości Konopki. W ramach tych prac, dzięki dobrej współpracy z Starostwem Powiatowym i Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu zostanie dodatkowo przebudowany fragment drogi powiatowej stanowiący skrzyżowanie drogi powiatowej i gminnej. Kolejne drogi planowane do realizacji w 2017 roku to: ulica Zielona w Drygałach, droga w miejscowości Orłowo, droga Szkody – Radysy. Zostały ogłoszone przetargi na realizacje tych zadań, otwarcie ofert zaraz po świętach. Planowane rozpoczęcie robót – maj 2017 roku. Zakończenie prac drogowych planowane jest do końca sierpnia 2017 r.

Dodatkowo, również w tym roku, zostanie dokończona przebudowa drogi w miejscowości Kumielsk (II etap). Dofinansowanie uzyskaliśmy z  Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W ramach tego zadania zostanie wykonany kolejny odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik, którego koszt zostanie sfinansowany z funduszu sołeckiego sołectwa Kumielsk. Stanowi to dobry i mądry przykład wykorzystania funduszu sołeckiego, który kolejny raz został powiązany z inwestycja gminną.

Następne drogi, na które również pozyskaliśmy dofinansowanie to: ulica Cicha w Białej Piskiej, drogi w miejscowościach Pogorzel Wielka oraz Rakowo Małe, które zostaną wykonane wiosną 2018 roku.

Koszty powyższych zadań to ponad 4 miliony złotych. Dofinansowanie ich odbywa się w formie refundacji poniesionych kosztów, czyli Gmina musi najpierw wydatkować na całość zadania własne środki, a dofinansowanie otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania. Harmonogram prac tak został zaplanowany, aby utrzymać płynność finansową Gminy bez zbędnego zaciągania kredytów.

Szanowni Państwo,

nabrały tempa roboty na Osiedlu Witosa w Białej Piskiej. To efekt dobrej współpracy pomiędzy Gminą i Spółdzielnią Mieszkaniową zapoczątkowanej kilka lat temu przez Pana Burmistrza Ryszarda Szumowskiego i ówczesnego Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej, a obecnego Zastępcę Burmistrza Pana Andrzeja Brauna, którą kontynuowałem przez kolejne lata. Gmina wykonuje roboty drogowe na terenach stanowiących jej własność. Po ich wykonaniu Osiedle wzbogaci się o kilkadziesiąt miejsc parkingowych, zostaną utwardzone ciągi komunikacyjne. Zostanie także ogrodzony i oświetlony plac zabaw, zamontowane dodatkowe elementy zabawowe dla dzieci oraz elementy do ćwiczeń dla seniorów. W prace aktywnie włączyła się też Spółdzielnia Mieszkaniowa remontując parking na swoim terenie. Również Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zmodernizował swoją sieć na Osiedlu co pozwoli póżniej na bezproblemowe korzystanie z parkingów i nawierzchni asfaltowej na ciągach komunikacyjnych. Za czasowe utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Został przygotowany i ogłoszony przetarg na przebudowę położonej w okolicach kaplicy części ulicy Lipowej w Bemowie Piskim (budowa chodnika, przebudowa skrzyżowania, modernizacja oświetlenia).

Po wyłonieniu wykonawcy została podpisana umowa na budowę oświetlenia
w Świdrach Kościelnych oraz remont budynku świetlicy w Rogalach Wielkich.

W ramach dobrej współpracy z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Olsztynie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przygotowywane są prace związane z budową zatok autobusowych, ciągów pieszych oraz przejścia dla pieszych i oświetlenia wzdłuż drogi krajowej w miejscowości Kaliszki. Chciałbym przypomnieć, że to dzięki dobrej współpracy z GDDKiA i pomocy wielu przyjaciół Gminy w 2016 roku został wykonany remont odcinka drogi krajowej – część ulicy Moniuszki w Białej Piskiej (dziś nie pamiętamy już jak ta ulica wyglądała rok temu) oraz remont polegający na wymianie warstwy ścieralnej na odcinku od budynku poczty do skrzyżowania z ulicą Sikorskiego w Białej Piskiej, remont od przejazdu kolejowego od strony Pisza w kierunku miejscowości Kaliszki oraz przebudowane zostały zatoki autobusowe i zamontowany został sygnalizator świetlny na skrzyżowaniu ulicy Moniuszki i ulicy Kajki.

Chciałbym przekazać kolejne dobre wiadomości dla mieszkańców Bemowa Piskiego i Drygał. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została podpisana umowa
z wykonawcami na kompleksową termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej
w Bemowie Piskim oraz Zespołu Szkół w Drygałach. Na te inwestycje po ponad dwuletnim okresie oceny wniosków pozyskaliśmy dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu System zielonych inwestycji (GIS). Koszty inwestycji to około 2,2 miliona złotych. Prace wykonywane w czasie roku szkolnego będą prowadzone ze szczególną uwagą na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, i muszą zakończyć się do końca wakacji, co omówiliśmy z dyrektorami szkół w czasie podpisywania umowy.

Ważne też jest, że w ramach ustalonych przez nas kryteriów przetargów na roboty drogowe i budowlane, wykonawcy wydłużyli okres gwarancji na wykonywane prace do 6 lat.

Składamy kolejne wnioski o dofinansowanie.

Wniosek złożony przez gminę Biała Piska dotyczący dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Dolnej w Białej Piskiej” został pozytywnie oceniony przez Radę Decyzyjną LGD Mazurskie Morze i wybrany do dofinansowania zajmując 1 pozycję na liście rankingowej. W ramach projektu planowana jest przebudowa placu zabaw przy ul. Dolnej. Nowoczesny plac zabaw zostanie podzielony na 3 sektory. Jedna część dla dzieci do 6 lat, natomiast drugi sektor będzie przeznaczony dla dzieci starszych. Trzeci sektor to część przeznaczona dla młodzieży. Będzie to nowoczesny obiekt posiadający elementy zabawowe tradycyjne oraz linowe, siłownię zewnętrzną z nowoczesnymi urządzeniami fitness oraz urządzenia typu street workout. Obiekt będzie oświetlony oraz wyposażony w monitoring. W chwili obecnej trwa procedura oceny wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie.

Na bieżąco analizujemy i przygotowujemy się do kolejnych konkursów unijnych
i krajowych w celu złożenia dobrze przygotowanych i kompletnych wniosków.

W ramach ogłoszonych i zapowiadanych naborów obecnie przygotowujemy kolejne wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych następujących zadań inwestycyjnych:

 • Kompleksowa modernizacja targowiska w Białej Piskiej.

 • Rewitalizacja terenów zielonych w centrum Białej Piskiej (Plac Adama Mickiewicza).

Spółki Gminne,

nie pozostają w tyle. Zarówno Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., jak i Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wspólnie z Urzędem Miejskim aktywnie pracują nad pozyskaniem funduszy unijnych.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. przygotował i złożył wniosek dotyczący pozyskania kolejnych funduszy unijnych na bardzo ważną inwestycję „Przebudowa kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną biomasą w miejscowości Bemowo Piskie”. Koszty inwestycji to około 11 milionów złotych. Wniosek przeszedł już ocenę formalną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, czekamy na ocenę merytoryczną wniosku. To dzięki dobrej i mądrej pracy Pana Dyrektora i jego załogi, w poprzednich latach zmodernizowana została kotłownia w Białej Piskiej przy ulicy Witosa i zlikwidowanych zostało kilkanaście kotłowni węglowych w mieście, co wyeliminowało problem smogu, który teraz trapi wiele aglomeracji miejskich i gmin.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest obecnie na etapie uzupełniania
czterech złożonych wniosków dotyczących dofinansowania poniższych inwestycji z zakresu gospodarki wodno – kanalizacyjnej:

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Kaliszki (z podłączeniem do sieci miejskich).

 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków
  w miejscowości Rakowo Małe.

 3. Budowa sieci wodociągowej Pogorzel Wielka – Monety.

 4. Budowa sieci wodociągowej Myśliki – Włosty.

Czekamy również na ocenę wniosku złożonego w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie dotyczącego dofinansowania remontu remizy OSP w Skarżynie.

Przygotowujemy się również do realizacji mniejszych, ale równie ważnych dla naszych mieszkańców zadań zapisanych i zaplanowanych w funduszach sołeckich, takich jak: montaż siłowni zewnętrznych, budowa placu zabaw, wykonanie boisk sportowych czy zagospodarowania terenów sołectw.

Drodzy Państwo,

jednym z głównych priorytetów polityki inwestycyjnej gminy Biała Piska jest wykorzystanie szansy pozyskania zewnętrznych środków finansowych, a zwłaszcza środków z Funduszy Europejskich. W tej perspektywie przypadającej na lata 2014-2020 aktywnie pozyskujemy kolejne miliony na rozwój Gminy. Jest to możliwe dzięki temu, że w Naszej Gminie jest spokój i atmosfera pracy. Wierzę, że dzięki Państwa wsparciu i naszej pracy wspólnie zrealizujemy następne ważne dla nas wszystkich i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje.

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,

mam też nadzieję, że zdążymy na czas z montażem urządzeń i składaniu życzeń świątecznych w Państwa domach towarzyszył będzie dźwięk hejnału Naszej Gminy rozbrzmiewający z Ratusza. Pierwszy raz zabrzmi on o godzinie 9.00 w poranek wielkanocny i o tej godzinie będzie nam towarzyszył każdego dnia. Hejnał ten został skomponowany z okazji 295 rocznicy nadania praw miejskich naszemu miastu. Do tego pięknie i dumnie brzmiącego Naszego Hejnału dołączam najlepsze życzenia od pracowników Urzędu Miejskiego dla Państwa, wszystkich Państwa bliskich i gości w naszej Gminie.

Z poważaniem

Burmistrz Białej Piskiej
Wojciech Stępniak

przeczytaj

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREEDownload theme free